function my_custom_translations( $strings ) { $text = array( 'Quick View' => 'Xem nhanh' ); $strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings ); return $strings; } add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 ); Cart - Happy Store

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

0/5 (0 Reviews)