function my_custom_translations( $strings ) { $text = array( 'Quick View' => 'Xem nhanh' ); $strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings ); return $strings; } add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 ); Chân váy dáng dài qua gối lưng cao thu đông - Happy Store

Chân váy dáng dài qua gối lưng cao thu đông

125.000